Sekretar Ministarstva

16.5.2022

Sekretar Ministarstva odbrane BiH

Dr. MUHAMED SMAJIĆ,
sekretar Ministarstva odbrane BiH

Tel: +387 33 285 520
Fax: +387 33 285 522
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića 98
E-mail: muhamed.smajic@mod.gov.ba

Biografija

LIČNI PODACI:

Datum i mjesto rođenja 02.02.1967., Sarajevo
Bračni status: oženjen, otac troje djece

OBRAZOVANJE

- Osnovnu školu i Prvu gimnaziju je završio u Sarajevu;

- Dodiplomski i postdiplomski studij okončao na Fakultetu političkih nauka;

- Magistrirao 2002. godine na Fakultetu političkih nauka;

- Odbranio 2008. godine doktorsku disertaciju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu;

 

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE

- Successfully completed Program “Train the Trainer” by MPRI,

- Certificate United States Naval Justice School Detachment International Training “Military Justice & Operational Law”.

- Certificate United States Naval Justice School Detachment International Training International Law and Peacekeeping operations”

- Certificate United States Defense Institute of International Legal Studies “Quality Force Management”

- THE NATO SCHOOL on completed The NATO Security Cooperation Course 

- Certificate United States Defense Institute of International Legal Studies “Regulation Drafting and Quality Force Management”

- Certificate Council of Europe on completed “BiH School for political Studies”

- Certificate United States Defense Institute of International Legal Studies “Executive seminar on Peace Operations”

- Certifikat za završenu osnovnu i naprednu obuku za generalne inspektore;

- Certifikat Agencije za državnu službu BiH i Department for International Development/National School of Government za osposobljenost za vještine prezentacije i facilitacije, dizajniranje programa obuke;

- Certifikati sa seminara na temu: priprema teza, planiranje i vođenje sastanka, pisanje akata i jezik u javnoj administraciji, interna i eksterna komunikacija, svrha organa uprave i procjena rezultata;


PROFESIONALNA KARIJERA:

- Do 1992. godine zaposlen u PTT inžinjeringu- Sarajevo; u Armiji RBiH pomoćnik komandanta brigade i pomoćnik komandanta divizije za personal; načelnik Odsjeka za kadrove u Upravi za kadrovske i pravne poslove; u Federalnom ministarstvu odbrane na poslovima: višeg stručnog saradnika, član Sekretarijata Stalnog komiteta za vojna pitanja, šefa odsjeka za planiranje;

- Od 2005. godine na poslovima sekretara Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine;

Publicističko, akademsko i drugo iskustvo

Kao autor ili koautor Muhamed Smajić se pojavljuje sa 9 knjiga, uključujući i knjige: Planiranje u teoriji i praksi, te Studija o transnacionalnom pravu. U autorskom opusu Muhameda Smajića je i 30 naučnih i stručnih radova u domaćoj i međunarodnoj periodici. Tematski fokus radova je multidiscipliniran, uključuje međunarodne odnose, međunarodno pravo, ljudska prava, edukativne forme i sigurnosne studije.

Sudjelovao je kao vodeći istraživač ili saradnik u realizaciji 5 naučno-istraživačkih projekata. Između ostalog su: Bosna i Hercegovina i evroatlantske integracije, Procjena uticaja i evaluacija efektivnosti pravnih propisa u Bosni i Hercegovini. Doprinos aplikabilnosti ljudskih prava upotpunio je članstvo u grupama za pripremu 2 studije o položaju žena u oružanim snagama država Zapadnog Balkana.

Kao akademski predavač, u zvanju redovnog profesora, gostujući je predavač. Pored toga, certificirani je predavač menadžerske obuke i obuke za državne službenike.

JEZIK

- engleski jezik

Nadležnosti

Obavlja poslove rukovodnog karaktera, koordinira rad organizacionih jedinica ministarstva. Prati korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u ministarstvu, pomaže ministru i zamjenicima ministra u pogledu planiranja poslova ministarstva, prati ostvarenje svih planova i izvještava ministra o pitanjima od značaja za rad ministarstva.

Postani pripadnik OS BiH