Donošenje i usvajanje značajnih propisa i dokumenata

1.1.2010

Odluku o izradi dokumenta “Pregled odbrane” donio je ministar odbrane BiH 27.04. 2009. godine.U toku su intenzivne aktivnosti na izradi pojedinačnih analiza u skladu sa utvrđenom dinamikom izrade ovog dokumenta.

Odluku o izradi dokumenta “Pregled odbrane” donio je ministar odbrane BiH 27.04. 2009. godine.U toku su intenzivne aktivnosti na izradi pojedinačnih analiza u skladu sa utvrđenom dinamikom izrade ovog dokumenta. Predmet analiza, koje trebaju biti okončane u prvoj fazi su: Sigurnosna politika BiH, Odbrambena politika BiH, Zakon o odbrani BiH, Zakon o službi u OS BiH, Zakon o deminiranju u BiH, Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, Vojna strategija BiH, te Analiza strategijskog okruženja. Prva faza izrade “Pregleda odbrane” treba biti završena do 30. 09. 2009. godine.

U periodu maj-juni 2009. godine pripremljena je radna verzija Uputstva o načinu izrade, osnovama, strukturi i postupku odobravanja dokumenta politika u MO i ZŠOSBiH. Cilj donošenja ovakvog uputstva je utvrđivanje jedinstvene metodologije izrade i procedura donošenja dokumenta politika u svim organizacionim jedinicama MO i ZŠOS BiH, koje izrađuju ovakvu vrstu dokumenta u okviru svoje funkcionalne nadležnosti.
Od aprila do jula ove godine izrađene su i značajne politike za rad odbrambenih institucija. Izdvajamo neke od njih: INFOSEC politika, Politika rada mreža za razmjenu tajnih informacija u MO i OS BiH, te Politika informacionih mreža u MO BiH za informacije bez dodijeljenog stepena tajnosti. Zatim, Politika stambenog zbrinjavanja pripadnika MO i OS BiH, kao i Politika zaštite snaga. Sve navedene politike donio je ministar odbrane BiH u redovnoj proceduri. U istom periodu doneseno je i nekoliko politika koje su izrađene i upućene u proceduru donošenja u ranijem periodu, i to: Politika razvoja i modernizacije sistema komande, kontrole, komunikacija i kompjutera u MO i OS BiH, Politika upravljanja elektromagnetnim spektrom za potrebe odbrane, Politika upravljanja kapacitetima stacionarnih komunikacijskih čvorišta MO BiH, Politika premještaja i postavljenja personala u MO i OS BiH i Politika profesionalnog razvoja i upravljanja karijerom u MO i OS BiH.

Takođe, Zajednički štab OS BiH je, u okviru svoje nadležnosti,izradio i donio niz dokumenata s ciljem uspješnog izvršenja zadataka,i to: Vojnu strategiju BiH, Pravilnik o komunikacijama i informatičkim sistemima OS BiH, Pravilnik o ocjenjivanju poznavanja engleskog jezika, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju rada PVL u MO i OS BiH, Pravilnik o radu Vojne policije OS BiH, SOP o statusu oružanih snaga stranih zemalja na lokacijama OS BiH i Administrativni SOP za vođenje Knjige vlasništva u OS BiH. Takođe, urađeni su podzakonski akti veoma važni za rad MOiOS BiH, a među njima: Pravilnik o ishrani u OS BiH i o kriterijima ishrane uOS BiH, te Pravilnik o sigurnosti putnog saobraćaja u MO i OS BiH.