Obavijest o ustupanju resursa Doma Oružanih snaga BiH

15.6.2022

U skladu sa članom 11. Pravilnika o ustupanja na privremeno korištenje resursa Doma Oružanih snaga BiH, broj: 06-02-3-2535/13 od 27.06.2013. godine, svi zainteresovani podnosioci zahtjeva za ustupanje na privremeno korištenje resursa Doma Oružanih snaga BiH, trebaju zahtjev podnijeti Ministarstvu odbrane BiH najkasnije 25 (dvadeset pet) dana prije početka planirane aktivnosti, u protivnom će zahtijev biti odbijen kao neblagovremen.