Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka inžinjerijskog bataljona sa MTT EUFOR-a

25.10.2011

Drugi dio obuke pripadnika inžinjerijskog bataljona, koja je započeta u martu 2011. godine od strane MTT EUFOR-a, nastavljen je 17.10.2011.godine. Obuka se izvodi od strane starješina iz austrijskih Oružanih snaga i trajaće ukupno tri sedmice.

Drugi dio obuke pripadnika inžinjerijskog bataljona, koja je započeta u martu 2011. godine od strane MTT EUFOR-a, nastavljen je 17.10.2011.godine. Obuka se izvodi od strane starješina iz austrijskih Oružanih snaga i trajaće ukupno tri sedmice.

Teme koje su predmet ove aktivnosti odnose se na oblike i načine pomoći civilnom stanovništvu prilikom prirodnih katastrofa. Nastavi prisustvuje 17 lica iz inžinjerijskog bataljona, od kojih su 2 oficira i 15 podoficira.

Ova aktivnost je veoma značajna sa više aspekata, kako za inžinjerijski bataljon, tako i za OS BiH u cjelini. Na ovaj način se naši pripadnici susreću sa savremenijim sredstvima i metodama koje se koriste u spasavanju civila nakon prirodne katastrofe, u ovom slučaju od zemljotresa.
Jedan od ciljeva ove aktivnosti je i da se pripadnici inžinjerijskog bataljona osposobe da samostalno vrše takvu vrstu obuke ubuduće u svojoj jedinici, a od posebnog je značaja razmjena iskustava sa pripadnicima drugih OS.

Odsjek za civilno-vojnu saradnju Komande brTP