Komanda za obuku i doktrinu

CAX sa BBG 4.pbr

13.3.2015

U Centru za borbene simulacije uspješno je realizovana CAX (kompjuterski podržana vježba) sa BBG 4. pbr, sa pridodatim jedinicama iz sastava brZS i brTP, u vremenskom periodu od 09.03. do 12.03.2015. godine.


Vježba je realizovana u cilju prolaska kvalifikacijskih kapija, tj. pripreme BBG za kombinovanu kompjuterski podržanu vježbu i terensku vježbu „DO 15-4“.

Ciljevi koji su postignuti tokom vježbe:

-           Individualna i kolektivna osposobljenost BBG i komande BH BG u dijelu PS operacija kroz sledeće zadatke: posjedanje FOB, procedure tokom faze taktičkog pokreta, zaštita snaga, metode i tehnike patroliranja, uspostava i rad na kontrolnim punktovima (CP), reakcija na nailazak na UXO (neeksplodirana ubojna sredstva) i IED (improvizovana ubojna sredstva), CIMIC operacije i pratnja humanitarnog konvoja.

-           Poboljšan nivo osposobljenosti BG u dijelu NATO vođenih operacija, kao i operativna sposobnost štaba u planiranju, pripremi i organizovanju u operacijama stabilnosti.

Info- KOiD