6. Pješadijska brigada

Godišnja analiza obuke na nivou 6.pbr

9.12.2016

U Komandi 6.pbr je 07.12.2016.godine održana „Godišnja analiza obuke 6.pbr“ za 2016.godinu. Godišnjoj analizi obuke pored komandanta brigade, brigadnog generala Radovana Ilića, štaba brigade, komandanata i komandira potčinjenih jedinica prisustvovali su i komandant OK OS BiH generalmajor Dragan Vuković i članovi OK OS BiH, te članovi Poljskog kontingenta EUFOR-a.

Načelnik štaba 6.pbr, brigadir Slaven Blavicki je izvršio analizu glavnog događaja obuke 6. pbr tj. međunarodne vježbe REGEX 16 u kojoj su učestvovale sve jedinice 6.pbr. U analizi ovog događaja iznesene su prednosti i izazovi rada u multinacionalnom okruženju te naglašene dobre i loše strane obuke.

Komandanti bataljona i komandiri potčinjenih jedinica su se osvrnuli na događaje obuke komandi i jedinica u 2016. godini, kao što je obuka sa civilnim organizacijama u pružanju pomoći u slučaju elementarnih nepogoda te obuka naših jednica sa EUFOR-om. Istaknuti su kao vrlo značajna iskustva u daljnjem usavršavanju i djelovanju u ovim situacijama i sadejstvu sa drugim organizacijama.

Posebno je istaknut značaj značaj individualne obuke vojnika, posada i podoficira u jedinicama 6.pbr i način kako inplementirati naučene lekcije u individualnoj obuci.

Komandant 6.pbr, brigadni general Radovan Ilić je u svojim zaključcima iznio da je vrlo zadovoljan ostvarenim rezultatima u obuci komadi i jedinica 6.pbr u 2016.godini i dao smjernice za podizanje standarda dostignute obuke na viši nivo u narednom periodu.

Komadant OK OS BiH, generalmajor Dragan Vuković se u svom izlaganju, pored provedene obuke 6.pbr u 2016. godini, osvrnuo i na buduće aktivnosti OK OS BiH koje nalaže usvojeni Pregled odbrane BiH.

Info:6pbr