Poplave i odbrana

Angažmanom za vrijeme i nakon katastrofalnih poplava Oružane snage BiH su pokazale da su u službi naroda i više od vojske

26.7.2014

Predsjedništvo BiH je na 51. sjednici održanoj 23. 07. 2014. godine usvojilo Izvještaj o angažovanju pripadnika, jedinica i resursa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe pružanja pomoći civilnim tijelima u reagovanju na prirodnu nesreću u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH odato je priznanje za izuzetno hrabri, odlučni i požrtvovani angažman u pružanju pomoći stanovništvu ugroženom od poplava i pružanju svake druge pomoći civilnim organima i građanima BiH.

Djelujući u u skladu sa zadatkom koji je definisan Zakonom o odbrani, ali i na osnovu Odluke Predsjedništva BiH od 15. maja, Oružane snage BiH su  odmah bile angažirane u svim dijelovima Bosne i Hercegovine zahvaćenim katastrofalnim poplavama i svim raspoloživim kapacitetima. Operacije OS BiH započete su kao spasilačke misije, u kojima su Oružane snage BiH spasile preko 6.000 civila, a zatim su se nastavile kroz aktivnosti pomoći civilnom stanovništvu na uklanjanju posljedica od katastrofe. U periodu odbrane od poplave i otklanjanju posljedica poplava, svakodnevno je u prosjeku bilo angažovano preko 1100 pripadnika Oružanih snaga, a angažmanom u vježbi Zajednički napor, dodatno je bilo angažovano preko 750 pripadnika Oružanih snaga BiH. Nakon završetka vježbe Zajednički napor (20. 06. 2014. godine), jedan dio pripadnika OS BiH i dalje je ostao angažovan u ugroženim područjima na realizaciji Operativnog plana „Val“.

Svojim nesebičnim djelovanjem, pripadnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH su pokazali visok nivo odgovornosti, spremnosti i obučenosti, sa velikim brojem pojedinačnih primjera lične hrabrosti, požrtvovanja i potpune posvećenosti izvršavanju zadataka i misije.

Uvjerili smo se da su naše Oružane snage vrhunski obučene i sposobne dati adekvatan odgovor za prevazilaženje kriznih situacija i da su spremne u svakom momentu pružiti pomoć civilnom stanovništvu. Također, Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH pokazali su i spremnost zajedničkog djelovanja sa entitetskim organima vlasti, civilnom zaštitom, lokalnom zajednicom, policijom entiteta i sigurnosnim stukturama.

Priznanja za angažman Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH za vrijeme i nakon poplava stižu svakodnevno i sa svih strana – od predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, NATO-a, EUFOR-a, vojno-diplomatskih predstavnika, Oružanih snaga SAD… Komandant Nacionalne gardi Marylanda je, prilikom posjete Ministarstvu odbrane 24. jula, angažman OS BiH ocijenio kao „fantastičan“ i najavio zajedničke aktivnosti Nacionalne garde Marylanda i Oružanih snaga BiH, te civilnih organa na ugroženim područjima, na saniranju posljedica poplava.

Ipak, najdraža su nam priznanja i zahvalnice koje dobivamo od običnih građana, lokalnih zajednica i institucija u BiH. Veliki je broj tih pojedinačnih zahvalnica upućeno Ministarstvu odbrane od kojih ćemo nabrojati samo neke: Gorska služba spašavanja zahvalnicu je uputila za angažman pripadnika OS BiH Amira Beganovića, koji je volonterski kao pripadnik GSS dao nemjerljiv doprinos u spašavanju i evakuaciji civila unajkritičnijim danima od 14. do 21. maja. „Dom Zdravlja“ Doboj, direktor Aleksandar Kovačević, uputio je zahvalnicu za angažman 6. pbr u akcijama čišćenja i otklanjanja posljedica poplava ove zdravstvene ustanove, a pojedinačno je pohvalio 21 pripadnika ove jedinice i njihove nadređene.  Općinski načelnik u Varešu Avdija Kovačević, pohvalio je ukupno 13 pripadnika OS BiH, koji su se od 15-18. maja stavili na raspolaganje Općinskom štabu civilne zaštite pri izradi nasipa, čišćenju zemljišta na klizištima i na sanaciji putne komunikacije Vareš-Sarajevo. Načelnik Opštine Jezero Dušan Šajin zahvalio je Ministarstvu odbrane BiH na angažovanju i obezbjeđivanju materijalno tehničkih sredstava na saniranju putnih komunikacija na teritoriji opštine Jezero. Načelnik Opštine Osmaci Ljubo Petrović, zahvalio je pripadnicima Inžinjerijskog bataljona iz Dervente na intervencijama u spašavanju od poplava, uređenju korita rijeke Spreče i sanaciji klizišta. Ministarstvu odbrane BiH je stigao dopis i iz Zajednice etažnih vlasnika stari grad Doboj (300 stanova i poslovnih prostora sa oko 800 stanovnika) u kojem ističu angažovanost Oružanih snaga BiH koje su „pokazale izuzetnu hrabrost i požrtvovanost u spašavanju stanovništva i materijalnih dobara“ i koji su „ispoljili sve ljudske hrabrosti i nesebičnosti u toku poplave starog dijela grada Doboja.“ Posebno se pohvaljuje angažman kapetana Stevanović Stevice. Pismo je,u ime Zajednice etažnih vlasnika stari grad Doboj, potpisao predsjednik Upravnog odbora Nikić Nikola. Ovo su samo neki od brojnih pohvala i zahvalnica koje su stigli u Ministarstvo odbrane BiH, u kojima je prepoznat humanitarni karakter Oružanih snaga BiH i opredijeljenost da služe građanima BiH na najbolji mogući način - zaštitom i spašavanjem života i imovine u situacijama kada im je to bilo najpotrebnije. Uvjereni smo da su javnost, mediji i svi građani Bosne i Hercegovine potpuno prepoznali ulogu i misiju Oružanih snaga BiH i da će nas i u budućnosti nastaviti podržavati na putu ispunjenja zajedničkih ciljeva.   

Ured za odnose s javnošću
Telefon: (033) 286-680, telefaks (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba

6 FOTO GALERIJA