Rješavanje viškova naoružanja

Održan koordinacijski sastanak Komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva

10.2.2016

Pod predsjedavanjem zamjenika načelnika ZŠ OS BiH za resurse generalmajora Senada Mašovića i brigadnih generala Ivice Jerkića i Gojka Kneževića u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu je 08.02.2016. godine održano Deseto zasjedanje Komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva.

Desetom zasjedanju Komiteta prisustvovali su članovi koordinacijskog komiteta (KK): predstavnici uprava ZŠ i KP OS BiH, šefovi radnih grupa koordinacijskog komiteta, predstavnici EUFOR-a, NATO štaba, UNDP-a (nosilac realizovanja projekta EXPOLDE), OSCE-a (nosilac realizovanja projekta SECUP), ambasade SAD-a (firma “Sterling” provodi sporazum između vlade SAD i VM BiH) i NPA (Norveška narodna pomoć).

Tokom zasjedanja članova KK dat je presjek realizovanih aktivnosti tokom 2015. godine te su predstavlјeni planovi za 2016. godinu. Tom prilikom je istaknuto da su ostvareni rezultati tokom 2015. godine, u odnosu na 2013. i 2014. godinu od kada postoji KK, više nego dobri i ohrabrujući. Time su stvorene kvalitetne pretpostavke da se i tokom ove godine nastavi sa pripremlјenim projektima i da se stvore uslovi za uspostavlјanje procesa životnog ciklusa upravlјanja municijom.

Demilitarizacija municije u periodu od 2013 - 2015. godine ima stalni napredak i ukazuje da se konstantno radilo na rješavanju viškova MiMES-a te je tako tokom 2013. godine izvršena demilitarizacija oko 898 tona, 2014. godine oko 1168 tona i 2015. godine oko 1927 tona. Uspostavlјeni su kapaciteti za demilitarizaciju, razvijeni su planovi obuke i realizovana je obuka za pripadnike OS, a uz pomoć međunarodnih partnera došlo se do rezultata da se tokom 2015. godine riješilo oko 2500 tona municije primjenom različitih metoda viškova.

Napravlјen je značajan iskorak i u segmetnu 100%-ne inspekcije municije, gdje je na početku procesa u 2013. godini inspektovano 740 tona municije, 2014. godini cca 2736 tona, a u 2015. godini oko 5447 tona. Također, prezentovani su planovi za 2016. godinu koji su ambiciozni ali i ostvarlјivi, te je dat prioritet na poštivanju uspostavlјenih sigurnosnih procedura da se taj segment ne smije zanemariti.

Na kraju zasjedanja predsjedavajući KK generalmajor Senad Mašović je istakao: „Rezultati ostvareni u 2015. godini su zadovolјavajući i isti idu želјenom dinamikom. Očekivanja u 2016. godini su još veća nego u 2015. godini, gdje fokus treba imati na pronalaženju rješenja, a ne na identifikovanju problema, te postojanju dalјne potrebe izgradnje dodatnih kapaciteta za samoodrživost sistema“.  

Info-ZŠ OS BiH

3 FOTO GALERIJA