Oglasi/Konkursi

Obavještenje kandidatima o polaganju pismenog i usmenog (intervju) dijela stručnog ispita, u sklopu konkursne procedure za prijem pripravnika u Ministarstvu odbrane BiH

27.8.2020

Obavještenje o terminima za polaganje pismenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursne procedure za prijem pripravnika u Ministarstvu odbrane BiH, po Javnom oglasu objavljenom na web stranici Agencije za državnu službu BiH dana 05.06.2020. godine, sa krajnjim rokom za prijavu 19.06.2020. godine.

Polaganje pismenog dijela stručnog ispita će se održati dana četvrtak, 03.09.2020. godine u sali Doma Oružanih snaga BiH, ulica Zelenih beretki br. 2, Sarajevo prema sljedećem rasporedu:

09,30 sati za pozicije:

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor-inžinjer saobraćaja i komunikacija;

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor-inžinjer saobraćaja i komunikacija-smjer cestovni saobraćaj;

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor-ekonomike i prehrambene industrije;

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor zdravlje i ekologija.

11,00 sati za pozicije:

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor-menadžment sigurnosti;

Pripravnik sa završenim zvanjem diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike;

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor menadžmenta;

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor sociologije;

Pripravnik sa završenim zvanjem Bachelor-komunikologije.

13,00 sati za poziciju Pripravnik sa završenim zvanjem diplomirani pravnik ili bachelor prava.                                              

Sa kandidatima koji ostvare skor 70% na pismenom dijelu stručnog ispita obavit će se i usmeni dio (intervju). Termin za održavanje usmenog dijela intervjua, komisija će kandidate obavijestiti nakon pismene provjere znanja.

Napomena: Kandidati koji se odazovu pozivu na testiranje trebaju planirati i vrijeme za provođenje zdravstveno-epidemioloških mjera.